2. SPM - Mladší žiaci, STC ŠKST Bratislava

Kategória:
Mladší žiaci U13 (2009 a mladší) .... UPDATE 15.1. - Upozornenie Covid 19, Update 20.1. -ZOZNAM potvrdených hráčov a náhradníkov je v časti HARMONOGRAM v hlavičke turnaja, Update č.2 - zoznam potvrdených hráčov a náhradníkov
Dátum:
22.01.2022 (sobota)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub STC ŠKST Bratislava
Adresa hracej miestnosti:
ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund
Zástupca hlavného rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Prihlášky doručiť do:
19.01.2022 (streda) do 19:00 hod, na odkaze: https://trn.sstz.sk/turnaj/2-spm-mladsi-ziaci-stc-skst-bratislava/registration
Odhlášky zaslať na adresu:
jaro.freund@gmail.com
Žrebovanie:
V deň turnaja v hracej miestnosti
Vklad:
10,- EUR/hráč
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM, dodatku č. 1 k predpisu SPM pre sezónu 2021/2022 a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra mladší žiaci
Podmienky štartu:
Turnaj je prístupný všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Maximálny počet hráčov na jednu kategóriu je 64. V prípade prekročenia tohto počtu majú právo štartu hráči a hráčky v poradí: - prvých 32 hráčov/hráčok podľa aktuálneho rebríčku bez ohľadu na vek. - následne majú právo štartu hráči/hráčky danej vekovej kategórie, kde najprv rozhoduje rebríčkové postavanie, potom v prípade že hráči/hráčky nie sú v rebríčku, tak rozhoduje dátum prihlásenia - následne všetci ostatní podľa rebríčku - následne ostatní podľa dátumu prihlásenia
Rozhodcovia:
Hráči si pri stoloch rozhodujú sami, organizátor deleguje 3 licencovaných rozhodcov SSTZ na usmernenie účastníkov.
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30 hod.
Loptičky:
XUSHAOFA 40+ ☆☆☆, biele
Ceny:
Diplomy, poháre
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Zoznam zúčastnených hráčov:
Konečný zoznam hráčov bude zverejnený 48 hodín pred začiatkom turnaja na stránke turnaja www.trn.sstz.sk. Každý klub má nárok na MAX. jednu sprievodnú osobu (tréner, rodič, atď.) na každých 5 zúčastnených detí. Prosím zástupcu klubu o zaslanie mena tejto osoby a názvu klubu na mail: lucialucifer1@gmail.com !!!
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa uskutoční v režime OTP. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov. Všetky zúčastnené osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace budú pred vstupom do haly povinné predložiť potvrdenie o OTP. Za osobu v režime OTP sa považuje: a) osoba kompletne očkovaná b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. V prípade testu vykonaného v domácom prostredí sú hráči povinní predložiť PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (na stiahnutie na odkaze https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/ ) . Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.