2. SPM - starší žiaci, STC ŠKST Bratislava

Kategória:
Starší žiaci U15 (2007 a mladší) - ZOZNAM potvrdených hráčov a náhradníkov je v časti HARMONOGRAM v hlavičke turnaja
Dátum:
30.01.2022 (nedeľa)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub STC ŠKST Bratislava
Adresa hracej miestnosti:
ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund
Zástupca hlavného rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Martin Jaslovský
Prihlášky doručiť do:
27.01.2022 (štvrtok) do 19:00 hod, na odkaze: https://trn.sstz.sk/turnaj/2-spm-starsi-ziaci-stc-skst-bratislava/registration
Odhlášky zaslať na adresu:
jaro.freund@gmail.com
Žrebovanie:
V deň turnaja v hracej miestnosti
Vklad:
10,- EUR/hráč
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM, dodatku č. 1 k predpisu SPM pre sezónu 2021/2022 a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra starší žiaci
Podmienky štartu:
Turnaj je prístupný všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Maximálny počet hráčov na jednu kategóriu je 64. V prípade prekročenia tohto počtu majú právo štartu hráči v poradí: 1. prvých 32 hráčov podľa aktuálneho rebríčka bez ohľadu na vek. 2. následne majú právo štartu hráči danej vekovej kategórie podľa rebríčka pre danú vekovú kategóriu. 3. následne všetci ostatní podľa rebríčka pre danú vekovú kategóriu. 4. následne ostatní podľa dátumu prihlásenia.
Rozhodcovia:
Hráči si pri stoloch rozhodujú sami, organizátor deleguje 3 licencovaných rozhodcov SSTZ na usmernenie účastníkov.
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30 hod.
Loptičky:
XUSHAOFA 40+ ☆☆☆, biele
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Zoznam zúčastnených hráčov:
Konečný zoznam hráčov bude zverejnený 48 hodín pred začiatkom turnaja na stránke turnaja www.trn.sstz.sk. Každý klub má nárok na MAX. jednu sprievodnú osobu (tréner, rodič, atď.) na každých 5 zúčastnených detí. Prosím zástupcu klubu o zaslanie mena tejto osoby a názvu klubu na mail: lucialucifer1@gmail.com !!!
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa uskutoční v režime OTP. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov. Všetky zúčastnené osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace budú pred vstupom do haly povinné predložiť potvrdenie o OTP. Za osobu v režime OTP sa považuje: a) osoba kompletne očkovaná b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. V prípade testu vykonaného v domácom prostredí sú hráči povinní predložiť PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (na stiahnutie na odkaze https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/ ) . Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.