Humenská školská liga I.

Súťaž:
Humenská školská stolnotenisová liga /HEŠSTL/
Organizátor súťaže:
ŠKST Humenné a ZŠ Kudlovská Humenné s podporou mesta Humenné
Ročník:
IV./2021
Pravidlá:
Pokiaľ v týchto propozíciách nie je uvedené inak, hrá sa podľa platných pravidiel a predpisov SSTZ. Organizátor súťaže má právo meniť systém aj v priebehu súťaže.
Právo účasti:
Žiaci základných škôl v meste Humenné vrátane špeciálnych škôl ako aj žiaci ZŠ v okrese Humenné, a to po kategóriu starší žiak U15 v zmysle predpisov Slovenského stolnotenisového zväzu. Organizátor súťaže je oprávnený zaradiť do súťaže aj ZŠ a žiakov mimo okresu. Každá škola môže vyslať ľubovoľný počet žiakov v každej súťažnej kategórii.
Súťažné kategórie:
Dvojhra chlapci, dvojhra dievčatá, družstva chlapci, družstvá dievčatá.
Systém súťaže:
Hrá sa turnajovým spôsobom ako turnaje Východoslovenského pohára mládeže stolného tenisu. Ide o turnaj jednotlivcov a družstiev súčasne /družstvá sa budú vyhodnocovať z jednotlivcov/: - u chlapcov sa do družstiev bude počítať umiestnenie štyroch hráčov s najvyšším umiestnením, - u dievčat sa do súťaže družstiev bude počítať umiestnenie troch hráčov s najvyšším umiestnením, - pre klasifikáciu družstiev za turnaj potrebná účasť aspoň troch chlapcov a dvoch dievčat.
Počet turnajov:
Súťaž sa odohrá systémom turnajov so začiatkom vždy od 08.30 hod. /prezentácia do 08.00 hod./. Konkrétny počet turnajov bude určený v priebehu súťaže. Prvé tri dátumy sú určené takto: 10.06.2021, 15.6.2021, 23.6.2021.
Prihláška na turnaj:
U hlavného rozhodcu do 8.00 hod. v danom hracom dni, resp. v online systéme SSTZ.
Prihlášky:
ZŠ pri prezentácii odovzdá hlavnému rozhodcovi súpisku detí za konkrétnu školu podpísanú vedúcim družstva /chlapci a/alebo dievčatá/, súpiska sa dá kedykoľvek doplňovať. ZŠ môže zaslať súpisku aj vopred nascenovanú mailom s viditeľným podpisom vedúceho družstva hlavnému rozhodcovi súťaže na e-mail: a.pavlotty@gmail.com. V prípade, že propozície konkrétneho turnaja budú zverejnené aj na stránke SSTZ v časti zverejňovaných propozícií turnajov SSTZ, je možné sa nahlásiť priamo aj online v tomto systéme. Školy a ani jednotlivci neplatia žiadne poplatky do súťaže, štartujú na vlastné náklady. Vyžrebovanie realizuje kvalifikovaný rozhodca s licenciou v príslušnom počítačovom programe.
Hrací priestor:
Telocvičňa ZŠ Kudlovská /domovský stánok ŠKST Humenné/. Loptičky dodá organizátor. Potrebné doniesť športovú obuv, stolnotenisové rakety dodá organizátor.
Informácie a zverejňovanie výsledkov:
Všetky informácie ohľadom súťaže budú uverejňované na webovej stránke: https://www.sksthe.sk/humenska-skolska-stolnotenisova-liga/. Po každom turnaji bude zverejnené priebežné poradie jednotlivcov ako aj družstiev.
Informácie:
Mgr. Janka Mihaľovová +421 907 232 147 jankamihal@gmail.com https://www.sksthe.sk/humenska-skolska-stolnotenisova-liga/
Právne informácie:
Súčasťou súťažného poriadku sú aj právne informácie. Každá škola, resp. žiak, resp. jeho zákonný zástupca zaslaním prihlášky do súťaže výslovne vyslovuje súhlas so zverejnením osobných údajov v stanovenom rozsahu a súhlasí so všetkým podmienkami súťaže a právnymi informáciami platnými pre túto súťaž.