MS BA kraja družstvá staršie žiactvo

Usporiadateľ:
STO Spoje Bratislava
Dátum:
22.3.2020
Kategória:
Starší žiaci
Miesto konania:
ZŠ Biskupická 21, 821 06 Bratislava , Herňa STO Spoje
Hlavný rozhodca, zástupca hl.rozhodcu:
Andrej Čajkovič, Dr.Juraj Sýkora
Prihlášky:
Podľa prihlásených družstiev pre ročník 2019/2020
Súťaž:
Družstvá 3.členné
Technické vybavenie:
Hracia miestnosť v zmysle SP, pri každom stole musí byť počítadlo
Štartovné:
Bez štartovného
Hrací systém majstrovstiev a žrebovanie:
Vo všetkých vekových kategóriách sa hrá turnajovým spôsobom systémom každý s každým. Vyžrebovanie vykoná ŠTK pred začiatkom ročníka 2018/2019. Pokiaľ v jednej súťaži hrá viacero družstiev toho istého klubu, tieto musia svoje vzájomné stretnutia odohrať medzi sebou ako prví bez ohľadu na poradie vyžrebovania ostatných stretnutí. V prípade vysokého počtu zúčastnených družstiev má HR právo zmeniť systém turnaja na dvojstupňový
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, ustanovení súťažného poriadku, súboru predpisov a tohto rozpisu do 3 víťazného bodu, v prípade dorastu do 6 víťazného bodu
Hrací systém jednotlivých stretnutí:
a) súťaže družstiev dorastu - trojčlenné družstvá, voľné zostavy a hrá a do dosiahnutia 6 bodu v tomto poradí zápasov 1. Štvorhra 5. B - X 9. C - X 2. A - X 6. A - Z 10. A - Y 3. B - Y 7. C - Y 4. C - Z 8. B - Z b) súťaže družstiev staršieho žiactva a mladších žiakov - trojčlenné družstvá, voľné zostavy a hrá sa do dosiahnutia 3 bodu v tomto poradí 1. A – X 2. B – Y 3. C – Z 4. A – Y 5. B – X c) súťaže družstiev najmladšieho žiactva a mladších žiačok - dvojčlenné družstvá, voľné zostavy a hrá sa do dosiahnutia 3 bodu v tomto poradí 1. Štvorhra 2. A - X 3. B - Y 4. A - Y 5. B - X
Právo štartu:
Majú všetky riadne prihlásené družstvá pôsobiace v Bratislavskom kraji a ktoré predložili platné súpisky v stanovenom čase. Za družstvo je oprávnený nastúpiť len hráč/ka danej vekovej kategórie alebo mladší/šia, ktorý/á má platný registračný preukaz a je uvedený/á na platnej potvrdenej súpiske. Vekové hranice : dorast - hráči a hráčky narodení 1.1.2002 a mladší staršie žiactvo - hráči a hráčky narodení 1.1.2005 a mladší mladšie žiactvo - hráči a hráčky narodení 1.1.2007 a mladší najmladšie žiactvo - hráči a hráčky narodení 1.1.2009 a mladší
Súpisky:
Podľa pokynov ŠTK a KM
Časový rozpis:
7 30 až 840 hod - prezentácia 8 40 až 900 hod - otvorenie turnaja a organizačné pokyny 9 00 hod - začiatok súťaží
Loptičky:
Trojhviezdičkové plastové loptičky, ktoré dodá BSTZ
Zápisy a nahlasovanie výsledkov:
Jednotlivé zápisy zo stretnutia musia mať predpísaný formát. Výsledky je povinný usporiadateľ zaslať elektronicky (fotokópia zápisu, na ktorom bude podpis oboch vedúcich družstiev a HR) v deň konania turnaja e-mailom na adresu bzst@bzst.sk a zároveň sstz2@sstz.sk. Originály zápisov doručí členovi ŠTK určenému pre riadenie súťaží mládeže najneskôr do 10 dní od konania turnaja. Okrem toho z každého stretnutia dostanú po jednom vyhotovení zápisu obidvaja vedúci družstiev
Námietky:
podávajú sa v zmysle "Súboru predpisov stolného tenisu"
Titul:
A) víťazi družstiev dorastu majú právo postupu do barážového dvojstretnutia stretnutia s víťazom Trnavského kraja a víťaz barážových stretnutí má právo účasti v kvalifikácii o postup do extraligy dorastu B) víťazi družstiev mladšieho a staršieho žiactva získavajú titul "majster kraja" a majú právo účasti na M SR družstiev danej kategórie C) víťazi družstiev najmladšieho "majster kraja"