SP MUŽOV - MEMORIÁL DUŠANA ŠTRAUCHA

Usporiadateľ:
STK Považský cukor, Trenčianska Teplá
Miesto:
Telocvičňa základnej školy v Trenčíne/Kubrá, ul. Kubranská 80
Riaditeľ súťaže:
Mgr. Ján Hudec , tel. 0905 575 350
Hlavný rozhodca:
Lukáš Gieci, tel. 0917 506 407
Zástupca hlavného rozhodcu:
Bc. Roman Pružinec
Prihlášky:
Prihlášky do 1.10.2021 do 18.00 hod. e-mailom na adresu: keramingtn.stolnytenis@gmail.com alebo priamo SSTZ-TURNAJE / Registrácia na turnaj MAX počet účastníkov turnaja 70!!! Z dôvodu nariadení vyplývajúcich z COVID automatu(červená farba). V prípade vyššieho počtu prihlásených, majú prednosť hráči uvedení v rebríčku SSTZ a tí, ktorí sa prihlásia skôr.
Úhrada:
Pretekári štartujú na vlastné náklady, alebo na náklady vysielajúceho oddielu alebo klubu.
Vklady:
10 €
Námietky:
Podávajú sa riaditeľovi turnaja podľa súťažného poriadku.
Upozornenie::
Turnaj nie je poistený a je súčasťou SP.
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, SP a ustanovení tohto rozpisu. Turnaj prebieha v režime OTP(očkovaný/testovaný/prekonaný)
Loptičky:
DHS biele plastové ***
Súťaže:
Dvojhra mužov, hrá sa na tri víťazné sety z piatich, I. stupeň skupinový, II. stupeň vyraďovací
Časový rozpis:
Prezentácia: 7:30 hod – 8:30 hod, otvorenie: 9:00 hod
Ceny:
1.miesto: 150 € + cukor, 2.miesto: 100 € + cukor, 3.miesto: 2 x 50 € + cukor Všetky ceny budú odovzdané po skončení posledného zápasu. Cenu si hráč musí prevziať osobne.
COVID-19 protokol:
Turnaj je bude usporiadaný v režime OTP! Počas celého turnaja je povinné dodržiavať nariadenie hlavného hygienika SR k pandémii COVID – 19! (1) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje: a) osoba plne očkovaná, b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. (2)Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje: a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo d) osoba do 12 rokov veku. (3) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. (4) Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Turnaj je v režime OTP. Ohľadom vstupu osôb mladších ako 12 rokov platí vyhláška č. 241 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí uverejnená dňa 12. augusta 2021. V zmysle § 1 ods. 1 písm. d/ tejto vyhlášky sa za plne očkovanú osobu na účely tejto vyhlášky považuje osoba do 12 rokov veku. Uvedené znamená, že všetky osoby nad 12 rokov sa za účelom vstupu, keďže pre podujatie platí režim OTP, musia preukázať buď dokladom o prekonaní choroby, negatívnym testom alebo potvrdením o očkovaní. OPATRENIA POČAS PRIEBEHU TURNAJA: V priestoroch interiéru haly-vnútorných priestorov umožniť vstup a pohyb len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor FFP2/rúško). Prekryté horné dýchacie cesty nemusia mať len hráči nachádzajúci sa v priestoroch hracej plochy. POČAS ZÁPASU: Hráči si nesmú podávať ruky. Hráči nesmú používať vlastné uteráky na utieranie stola. Zákaz dýchania na loptičku. Zákaz utierania si ruky o povrch stola. Počas zápasu si hráči nebudú meniť strany stola. PO SKONČENÍ ZÁPASU (STRETNUTIA): Hráči si nesmú podať ruky.